De Ondernemingsraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging die de belangen van medewerkers behartigt en op beleidsniveau overlegt met de directie. De OR toetst de uitvoering van het beleid op hoofdlijnen. Zo hebben medewerkers inspraak binnen de organisatie en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie. Ook denken, adviseren en beslissen zij mee inzake het beleid en de beleidsvoornemens. De bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

De OR bestaat uit leden die allen werkzaam zijn bij Miep Huishoudservice en Begeleiding. Iedere vier jaar kiezen de medewerkers van Miep een nieuwe vertegenwoordiging. Naast hun eigen overleg als ondernemingsraad bespreken de OR en de directie van Miep 6 keer per jaar in een overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De directie deelt mee welke belangrijke besluiten zij voorbereidt. Om de 2 maanden worden alle medewerkers geïnformeerd over de werkzaamheden van de OR in een nieuwsbrief.

Contact:
De ondernemingsraad is bereikbaar via : ondernemingsraad@miep.nu